خدمات پزشکی [Deutschland]

اطلاعات در مورد مراقبت (Einstufung Pflegegrad)

  • این بررسی در کجا انجام می شود؟
  • در هنگام بررسی چه اتفاقی افتاد؟
  • پس از بررسی چه کسانی ادامه می دهند؟
  • چه کاری می توانم انجام دهم اگر با آن موافق نشوم؟

زبان ها: Deutsch, العربية (ِArabisch), English, Français, Türkçe, Italiano, Polski, Русский (Russisch), Українська (Ukrainisch)